دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT FX مدل CS/D

دوزینگ پمپ سلونوئیدی FWT FX مدل CS/D

دبی برابر با حداکثر 22 لیتر بر ساعت

فشار برابر با حداکثر 20 بار

دارای قیمت مناسب

دارای تضمین کیفیت

دارای اصالت کالا